جلسه مشترک شرکت کاسپین وب با ستاد مبارزه با مواد مخدر 
پیرامون طراحی و پیاده سازی سامانه ملی توانمندسازی و اشتغال بهبودیافتگان - بهمن ۱۳۹۶