سامانه ملی جانمایی مراکز مشاوره روانشناختی سراسر کشور

نام وب سایت: سامانه ملی جانمایی مراکز مشاوره روانشناختی سراسر کشور
توضیحات:

جانمایی انواع مراکز مشاوره شامل: 1- مراکز حضوری دولتی 2- مراکز تلفنی دولتی 3- مراکز تلفنی غیردولتی 4- مراکز محب 5- مراکز حضوری غیر دولتی (سلامت روان) 6- مراکز حضوری غیر دولتی (تخصصی) 7- مراکز حضوری غیر دولتی (عمومی) 8- مراکز حضوری غیر دولتی (دفتر مشاوره) با ذکر نام مرکز، شماره تماس و آدرس

استفاده از Google Maps API 

کارفرما: معاونت مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور
سال طراحی: 1393
تکنولوژی های مورد استفاده: HTML5 , CSS3 , jQuery , AJAX , Bootstrap , PHP, MVC
سامانه ملی جانمایی مراکز مشاوره روانشناختی سراسر کشور