پورتال EMRC حوزه مدیترانه شرقی سازمان ملل متحد

نام وب سایت: پورتال EMRC حوزه مدیترانه شرقی سازمان ملل متحد
توضیحات:

پورتال خبری پروژه EMRC حوزه مدیترانه شرقی دفتر سازمان ملل متحد به سه زبان انگلیسی، فرانسوی و عربی طراحی شده است.

این پورتال پوشش خبری و تصویری برنامه های این پروژه را در 16 کشور خاورمیانه انجام خواهد داد
 
کارفرما: دفتر سازمان ملل متحد در ایران‎
سال طراحی: 1394
تکنولوژی های مورد استفاده: HTML5 , CSS3 , jQuery , php
پورتال EMRC حوزه مدیترانه شرقی سازمان ملل متحد