دانشگاه سینا

نام وب سایت: دانشگاه سینا
توضیحات:
کارفرما: موسسه آموزش عالی سینا
سال طراحی: 1393
آدرس: http://sina.ac.ir
تکنولوژی های مورد استفاده: HTML5 , CSS3 , jQuery , php , MVC , SAS , Bootstrap
دانشگاه سینا